Termeni si Conditii

NOTIFICAREA

privind drepturile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

si

CONSIMTAMANTUL

de prelucrare a unor categorii de date cu caracter personal


1. Avand in vedere dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor nr. 679/2016, referit in continuare drept GDPR, ale Codului civil, ale OG nr. 26/2000, ale Codului fiscal, ale Legii nr. 82/1991, ale Legii nr. 70/2015, ale Legii nr. 656/2002 si ale Legii nr. 16/1996, privitoare la (i) protectia prelucrarii datelor cu caracter personal, (ii) incheierea si executarea contractelor de adeziune, dobandirea si pierderea calitatii de membru al asociatiilor si fundatiilor, (iii) obligatiile legale fiscale, (iv) obligatiile legale de tinere a contabilitatii, (v) obligatiile legale privind disciplina financiar-bancara, (vi) obligatiile legale privind prevenirea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism si (vii) obligatiile legale privind arhivarea, va informam pe aceasta cale ca toate sau doar o parte din datele cu caracter personal, referite in continuare drept DCP, ale tuturor persoanelor fizice, referite in continuare drept PERSOANE VIZATE, care intra in contact cu Asociatia Clubul de Ciobanesti Belgieni si Olandezi, referita in continuare drept CCBO, cu sediul social Bihor, 410465, Oradea, str. Iza nr. 11, bl. S6, apt.16, cod de identificare fiscala 39333841, adresa de corespondenta postala in Bucuresti, Sector 4, b-dul Unirii nr.10, bl.7B, sc.2, et.6, apt.46, adresa de corespondenta electronica info@ccbor.ro, site oficial internet www.ccbor.ro, telefon (+4) 0752.682.870, in vederea dobandirii si exercitarii calitatii de membru, vor fi prelucrate pe baza acordului incheiat intre Asociatia Chinologica Romana, referita in continuare drept ACHR, cu sediul social in Bucuresti, Sector 4, 010867, b-dul Dinicu Golescu nr. 37, bl. 4, sc. C, et. 1, ap. 70, cod unic de inregistrare 7108760, adresa de corespondenta postala Bucuresti, Sector 1, O.P. 12, C.P. 262, adresa de corespondenta electronica office.achr@gmail.com, site oficial internet www.ach.ro, telefon (+4)021.314.37.63, pe de o parte si toti membrii ACHR (asociatii teritoriale si cluburi nationale), pe de alta parte, precum si persoanele imputernicite de acestia (furnizori externi de servicii de contabilitate, secretariat, consultanta in afaceri, curierat, asistenta si reprezentare juridica, arhivare etc.).


2. Conform acordului incheiat intre operatorii asociati si tinand cont de calitatea operatorilor asociati de “entitati reglementate” in intelesul dispozitiilor art. 2 alin. 1 lit. B din Decizia ONPSB nr. 496/2006 si al dispozitiilor art. 10 lit. J si art. 24 alin. 1 lit. D din Legea nr. 656/2002 si, pe cale de consecinta, obligatia operatorilor asociati de identificare a clientilor cu care desfasoara operatiuni cu caracter permanent sau ocazional, in functie de temeiurile juridice ale prelucrarii si cu respectarea principiului reducerii la minimum a prelucrarii DCP prevazut de art. 5 alin. 1 GDPR, vor fi prelucrate toate sau doar o parte dintre urmatoarele DCP ale persoanelor vizate: (i) numele si prenumele; (ii) adresa de domiciliu, resedinta sau adresa unde locuiesc efectiv (adresa completa - strada, numarul, blocul, scara, etajul, apartamentul, orasul, judetul/sectorul, codul postal, tara); (iii) data si locul nasterii; (iv) codul numeric personal sau, dupa caz, un alt element unic de identificare similar (echivalentul acestuia pentru persoanele straine); (v) numarul si seria documentului de identitate; (vi) data eliberarii documentului de identitate si entitatea care l-a emis; (vii) cetatenia; (viii) calitatea de rezident/nerezident in Romania; (ix) numarul de telefon/fax, (x) adresa posta electronica, (xi) imaginea faciala, (xii) date bancare necesare efectuarii platilor/incasarilor, (xiii) ocupatia, (xiv) numele/denumirea angajatorului sau natura activitatii proprii si (xv) semnatura.


3. Operatorii asociati au stabilit prin acordul incheiat intre ei ca DCP vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri PRINCIPALE, dupa caz: (i) comunicarea cu persoanele vizate, (ii) stabilirea oportunitatii incheierii cu persoanele vizate a contractelor de furnizare de servicii sau de adeziune/aderare la actul constitutiv si statutul subscrisei, (iii) exercitarea de catre persoanele vizate a calitatii de membru al subscrisei, (iv) furnizarea de servicii catre persoanele vizate, precum dar nelimitat la: inscrierea in expozitiile organizate sub egida ACHR, intermedierea obtinerii certificatelor de origine, ale diplomelor si ale afixelor de crescator de la ACHR, evaluarea si inregistrarea cainilor periculosi/agresivi, eliberarea adeverintei prevazute de art.4 alin.1 din OUG nr.55/2002 etc. (v) tinerea evidentei persoanelor vizate care sunt membre ale subscrisei, (vi) tinerea evidentei persoanelor vizate detinatoare de caini periculosi/agresivi, (vii) incasarea sumelor de bani de la persoanele vizate, (viii) probarea respectarii obligatiilor legale mentionate la pct.1, (ix) probarea respectarii obligatiilor decurgand din contractele incheiate cu persoanele vizate, precum si din actele constitutive, hotararile si deciziile subscrisei, (x) permiterea accesului membrilor subscrisei la documentele interne publicate pe site-ul oficial de internet, (xi) eliberarea legitimatiilor de membru.


4. Temeiurile juridice ale prelucrarii DCP sunt, dupa caz: (i) consimtamantul persoanelor vizate, (ii) incheierea si executarea actului constitutiv, statutului, hotararilor si deciziilor subscrisei, precum si a contractelor incheiate cu persoanele vizate, (iii) indeplinirea obligatiilor legale ale operatorilor asociati mentionate la pct. 1, (iv) realizarea intereselor legitime ale operatorilor asociati decurgand din relatiile cu persoanele vizate, precum si cele ce decurg din indeplinirea obligatiilor legale ale operatorilor asociati mentionate la pct. 1, respectiv (*) interesul legitim al incasarii sumelor de bani, fie amiabil, fie prin intermediul fortei coercitive a statului, (**) interesul legitim al probarii executarii obligatiilor asumate de operatorii asociati, (***) interesul legitim al apararii operatorilor asociati fata de pretentiile si actiunile persoanelor vizate decurgand din relatiile lor cu subscrisa, inclusiv cel de completare a documentelor necesare pentru indeplinirea actului de justitie cu DCP prevazute de lege (cereri de chemare in judecata, intampinari, cereri reconventionale, plangeri penale, declaratii de parte civila etc.).


5. Prelucrarea DCP se face prin mijloace manuale si automatizate (computere, telefoane inteligente, tablete, aplicatiile informatice de inscriere si evidenta aferente site-urilor oficiale de internet ale operatorilor asociati), fara insa a exista un proces decizional individual automatizat sau crearea de profiluri, in intelesul art.4 pct.4 si art.22 GDPR.


6. Prelucrarea DCP se face (i) pe perioada anterioara incheierii contractelor cu persoanele vizate sau a dobandirii calitatilor de membrii ai subscrisei, (ii) pe intreaga perioada in care persoanele vizate au calitatea de membrii ai subscrisei, (iii) pe intreaga perioada in care contractele incheiate cu persoanele vizate isi produc efecte juridice si pentru care este necesara pastrarea lor in scop probator, precum si (iv) pe perioadele de stocare/pastrare/arhivare a documentelor contabile, contractuale si a corespondentei prevazute de dispozitiile legale.


7. DCP prelucrate vor fi transmise numai tertilor care sunt implicati in executarea actului constitutiv, statutului, hotararilor si deciziilor subscrisei, a contractelor dintre subscrisa si persoanele vizate si in indeplinirea de catre subscrisa a obligatiilor legale mentionate la pct. 1, dupa caz.


8. Persoanele vizate NU sunt obligate sa furnizeze DCP si sa-si dea consimtamantul la prelucrarea DCP, insa refuzul furnizarii lor are drept consecinta, dupa caz, (i) imposibilitatea purtarii corespondentei cu persoanele vizate, (ii) imposibilitatea incheierii si executarii contractelor cu persoanele vizate si furnizarii serviciilor catre acestea, (iii) imposibilitatea dobandirii de catre persoanele vizate a calitatilor de membrii ai subscrisei, (iv) imposibilitatea accesarii documentelor interne publicate pe site-ul oficial de internet si (v) imposbilitatea eliberarii legitimatiilor de membru.


9. Conform GDPR, persoanele vizate au urmatoarele drepturi:

(i) dreptul la informare, prevazut de art. 13 si 14 GDPR, aferent obligatiei corelative a operatorilor de a comunica date si informatii cu privire la: *identitatea si datele de contact ale operatorilor si ale responsabililor cu protectia datelor, dupa caz, *existenta sau nu a unui acord de prelucrare intre operatori asociati, *scopurile prelucrarii DCP, *categoriile de DCP prelucrate, *categoriile de persoane vizate de prelucrarea DCP, *interesele legitime urmarite de operator, *destinatarii sau categoriile de destinatari ai DCP, *perioada stocarii DCP, *existenta dreptului de a solicita operatorului, in ceea ce priveste DCP ale persoanei vizate, accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii sau a dreptului de a se opune prelucrarii, a dreptului la portabilitatea datelor, precum si dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere a prelucrarii DCP si/sau instantelor de judecata, *daca furnizarea DCP reprezinta o obligatie legala sau contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract, precum si daca persoana vizata este obligata sa furnizeze aceste date cu caracter personal si care sunt eventualele consecinte ale nerespectarii acestei obligatii, *existenta sau nu a unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, conform art. 22 alin. 1 si 4 GDPR, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata, *in cazul in care DCP nu au fost furnizate chiar de catre persoana vizata, sursa din care provin DCP si, daca este cazul, daca acestea provin din surse disponibile public,

(ii) dreptul de retragere a consimtamantului acordat, prevazut de art. 13 alin. 2 lit. C si art. 14 alin. 3 lit. D GDPR, constand in posibilitatea persoanei vizate de a-si retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia,

(iii) dreptul de acces la datele prelucrate, prevazut de art. 15 GDPR, constand in posibilitatea de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu DCP ale sale si, in caz afirmativ, acces la DCP respective si la informatiile mentionate paragraful (i) al prezentului aliniat,

(iv) dreptul la rectificarea DCP, prevazut de art. 16 GDPR, constand in posibilitatea de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea DCP ale sale inexacte, inclusiv posibilitatea de a obtine completarea DCP care sunt incomplete, prin furnizarea unei declaratii suplimentare,

(v) dreptul la stergerea DCP (”dreptul de a fi uitat”), prevazut de art. 17 GDPR, constand in posibilitatea de a obtine din partea operatorului stergerea DCP ale sale, fara intarzieri nejustificate, precum si in obligatia operatorului de a sterge DCP fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre motivele prevazute de art. 17 GDPR

(vi) dreptul la restrictionarea prelucrarii DCP, prevazut de art. 18 GDPR, constand in obtinerea restrictionarii prelucrarii DCP ale sale in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri: *persoana vizata contesta exactitatea DCP, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea DCP; *prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii DCP, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; *operatorul nu mai are nevoie de DCP in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; *persoana vizata s-a opus prelucrarii DCP, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

(vii) dreptul la portabilitatea datelor, prevazut de art. 20 GDPR, constand in: *posibilitatea de a primi de la operator DCP ale sale, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si in *posibilitatea de a transmite aceste DCP altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate DCP, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele doua conditii: 1. prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si 2. prelucrarea este efectuata prin mijloace automate

(viii) dreptul de a se opune prelucrarii DCP (dreptul de opozitie), prevazut de art. 21 GDPR, constand in posibilitatea de a se opune prelucrarii DCP ale sale, din motive legate de situatia particulara in care se afla, inclusiv crearii de profiluri,

(ix) dreptul de a depune plangeri la autoritatea de supraveghere, prevazut de art. 77 GDPR, constand in posibilitatea de a depune plangeri la o autoritate de supraveghere, in special in statul in care isi are resedinta obisnuita, in care se afla locul sau de munca sau in care a avut loc presupusa incalcare, in cazul in care considera ca prelucrarea DCP ale sale incalca GDPR. Autoritatea de supraveghere romana este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, b-dul g-ral Gh. Magheru nr. 28-30, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211, fax +40.318.059.602, email anspdcp@dataprotection.ro,

(x) dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere, prevazut de art. 78 alin. 2 GDPR, constand in posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciara eficienta in cazul in care autoritatea de supraveghere competenta nu trateaza o plangere sau nu informeaza in termen de trei luni cu privire la progresele sau la solutionarea plangerii depuse in temeiul art. 77 GDPR.


10. In temeiul art. 26 alin. 1 teza finala GDPR, operatorii asociati au stabilit prin acordul incheiat intre ei ca punct unic de contact in legatura cu prelucrarea DCP ale persoanelor vizate pe domnul Lucian Bagia, adresa de corespondenta electronica lucian.bagia@bagia.ro, caruia ii pot fi adresate orice cereri privind exercitarea sau informarea in vederea exercitarii drepturilor persoanelor vizate conferite de GDPR. 


Prin urmare, daca sunteti de acord cu prelucrarea DCP conform celor de mai sus, va rugam selectati caseta SUNT DE ACORD de mai jos, iar in caz contrar sa selectati caseta NU SUNT DE ACORD.

Contact

Lăsați-ne un mesaj

0752 682 870

info@ccbor.ro


Sediu Social
  • Bucureşti, Sector 1

  • Str. Av. Grigore Stamatescu nr 11, et.1


Adresa de Corespondență
  • Bucureşti, Sector 4

  • B-dul. Unirii nr 10, bl. 7B, sc. 2, ap. 46