Termeni si Conditii

INFORMAREA

privind drepturile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

si

SOLICITAREA

privind exprimarea consimtamantului sau a refuzului

de prelucrare a unor categorii de date cu caracter personal1. Subscrisa Asociatia Clubul de Ciobanesti Belgieni si Olandezi, cu sediul social in Bihor, Oradea, str. Iza nr. 11, bl. S6, apt.16, inregistrata in Registrul special sub nr. 54/2018, posesoare a certificatului de inscriere nr. 54/08.05.2018, cod de inregistrare fiscala 39333841, cu adresa de corespondenta postala in Ilfov, Dudu (Chiajna), str. Salcamilor nr. 20A, adresa de posta electronica info@ccbor.ro, site oficial internet www.ccbor.ro, telefon (+4) 0752.682.870, prin prezenta:

    (i) vă informează despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul D.C.P. si despre drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor nr. 679/2016, referit in continuare prin acronimul G.D.P.R. si legislația natională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

    (ii) va solicita sa va exprimati consimtamantul sau refuzul de prelucrare a anumitor D.C.P. ce va apartin.


2. Alaturi de alte cluburi nationale sau de rasa si de asociatii chinologice teritoriale, subscrisa este membru al Asociatiei Chinologice Romane, referita in continuare prin acronimul A.Ch.R., cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, 010867, b-dul Dinicu Golescu nr. 37, bl. 4, sc. C, et. 1, ap. 70, cod unic de inregistrare 7108760, adresa de corespondenta postala Bucuresti, Sector 1, O.P. 12, C.P. 262, adresa de posta electronica office.achr@gmail.com, site oficial internet www.ach.ro, telefon (+4)021.314.37.63.


3. Conform Regulamentului general privind protectia datelor nr. 679/2016, referit in continuare prin acronimul G.D.P.R., ale Codului civil, ale OG nr. 26/2000, ale Codului muncii, ale Codului fiscal, ale Legii nr. 82/1991, ale Legii nr. 70/2015, ale Legii nr. 129/2019, ale Legii nr. 506/2004, ale OUG nr. 55/2002 si ale Legii nr. 16/1996, A.Ch.R. si membrilor sai le revin obligatii legale privind:

    (i) protectia prelucrarii datelor cu caracter personal,

    (ii) incheierea si executarea contractelor de munca/voluntariat, a contractelor de furnizare de bunuri si servicii si a contractelor de adeziune/aderare la actele constitutive si statutele Operatorilor asociati, dupa caz,

    (iii) dobandirea, exercitarea si pierderea calitatii salariat, zilier, voluntar si/sau de membru si beneficiar real al Operatorilor asociati,

    (iv) fiscalitatea,

    (v) tinerea contabilitatii,

    (vi) disciplina financiar-bancara,

    (vii) prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului,

    (viii) protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice,

    (ix) regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi,

    (x) arhivarea.


4. Potrivit G.D.P.R., A.Ch.R. si membrii sai actioneaza ca "Operatori asociati de date cu caracter personal" in cadrul unui "grup de intreprinderi", in care A.Ch.R. este "intreprinderea care controleaza", iar membrii A.Ch.R. sunt "intreprinderile afiliate/controlate", in ceea ce priveste:

    (i) desfasurarea activitatii chinologice la nivel national,

    (ii) pregatirea continua, examinarea, evidenta si publicitatea arbitrilor, a secretarilor si a comisarilor, asistentilor si instructorilor de dresaj, asistentilor si atentatorilor etc. inscrisi pe listele A.Ch.R., ale Federatiei Chinologice Internationale, referite in continuare prin acronimul F.C.I. si ale celorlalte federatii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati,  

    (iii) furnizarea serviciilor in domeniul chinologic persoanelor interesate (direct sau prin intermediul membrilor A.Ch.R. - inregistrari in Cartea de origine, eliberarea, completarea si modificarea actelor de origine, a carnetelor de performanta, a diplomelor, a certificatelor, a afixelor de crescator etc. -),

    (iv) organizarea de evenimente chinologice (expozitii, concursuri, examene, testari, conferinte, plenare, dezbateri, work-shop-uri etc.),

    (v) respectarea obligatiilor legale stabilite in sarcina A.Ch.R. privind regimul de detinere al cainilor periculosi si agresivi, prin efectuarea evaluarilor, inregistrarilor in Registrul National de Evidenta a Cainilor Periculosi si Agresivi, referit in continuare prin acronimul ”R.N.E.C.P.A.”, emiterea si eliberarea adeverintelor si efectuarea constatarilor tehnico-stiintifice chinologice,

    (vi) respectarea obligatiilor legale stabilite in sarcina A.Ch.R. si a membrilor sai privind obtinerea si detinerea de informatii adecvate, corecte si actualizate cu privire la beneficiarii lor reali si punerea lor la dispozitia organelor de control si a autoritatilor de supraveghere, la solicitarea acestora.


5. Desfasurarea activitatii curente in domeniul chinologic si conformarea cu obligatiile ce revin Operatorilor asociati prespune in mod necesar prelucrarea D.C.P. ale anumitor persoane fizice, referite in continuare drept ”persoane vizate”.


6. In consecinta, va informam ca Operatorii asociati prelucrează D.C.P. ale persoanelor vizate in scopul PRINCIPAL al respectarii obligatiilor legale ce le revin si in scopul PRINCIPAL al derularii următoarelor activități curente:

    (i) relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice,

    (ii) stabilirea oportunitatii incheierii si incheierea cu persoanele vizate a contractelor de munca/voluntariat, a contractelor de furnizare de bunuri si servicii si a contractelor de adeziune/aderare la actele constitutive si statutele Operatorilor asociati, dupa caz,

    (iii) exercitarea de catre persoanele vizate a calitatii de salariat, zilier, voluntar si/sau de membru al Operatorilor asociati, sau de arbitru, comisar/secretar, asistent si instructor dresaj canin, atentator etc. inscrise pe listele A.Ch.R., ale F.C.I. si ale celorlalte federatii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati, dupa caz,

    (iv) organizarea si derularea de evenimente chinologice (expozitii, concursuri, examene, testari, conferinte, plenare, dezbateri, work-shop-uri etc.),

    (v) furnizarea de servicii catre persoanele vizate, precum dar nelimitat la:

        * inscrierea la evenimentele chinologice organizate sub egida A.Ch.R., a F.C.I. si a celorlalte federatii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati,

        ** intermedierea si/sau obtinerea certificatelor de origine, a certificatelor de aptitudini, a diplomelor si a afixelor de crescator etc.

        *** evaluarea si inregistrarea cainilor periculosi/agresivi si eliberarea adeverintelor aferente conform OUG nr.55/2002 etc.

    (vi) tinerea evidentei actualizate a persoanelor vizate care au calitatea de beneficiari reali ai Operatorilor asociati,

    (vii) tinerea evidentei actualizate a persoanelor vizate detinatoare de caini periculosi/agresivi,

    (viii) incasarea sumelor de bani de la persoanele vizate,

    (ix) probarea respectarii obligatiilor legale ale Operatorilor asociati,

    (x) probarea respectarii obligatiilor ce decurgand din contractele incheiate cu persoanele vizate, precum si din statutele, regulamentele, hotararile, deciziile si dispozitiile organelor de conducere si administrare ale Operatorilor asociati, ale F.C.I. si ale celorlalte federatii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati,

    (xi) permiterea accesului membrilor Operatorilor asociati la documentele interne publicate pe site-urile lor oficiale de internet,

    (xii) eliberarea legitimatiilor de membru,

    (xiii) gestionarea Cartii de Origine Romane,

    (xiv) gestionarea listelor forfetare,

    (xv) solutionarea cererilor adresate comisiilor de etica si disciplina ale Operatorilor asociati,

    (xvi) centralizarea, publicarea si recunoasterea pe site-urile oficiale de internet ale Operatorilor asociati, ale F.C.I. si/sau ale celorlalte federatii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati a rezultatelor obtinute la evenimentele chinologice organizate sub egida lor,

    (xvii) centralizarea listelor privind arbitrii, comisarii/secretarii, instructorii de dresaj, atentatorii etc. recunoscuti de A.Ch.R., de F.C.I. si de celelalte federatii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati

    (xviii) formularea de cereri, acțiuni, aparari și reprezentare în fata instantelor, unitatilor parchet, instituțiilor/autorităților centrale și locale, organismelor cu atributii administrativ jurisdictionale, notarilor, executorilor judecatoresti etc.


7. Prelucrarea D.C.P. ale persoanelor vizate se realizeaza fie direct de catre Operatorii asociati, fie de catre persoanele imputernicite ale Operatorilor asociati, respectiv furnizorii externi de servicii de responsabil cu protectia datelor personale, furnizorii de servicii contabile, furnizorii de servicii de resurse umane, furnizorii de servicii de sanatate si securitate in munca, furnizorii de servicii de secretariat, furnizorii de servicii de organizare a expozitiilor, furnizorii de servicii  de fotografiere/inregistrare video, furnizorii de servicii de creare si gazduire/mentenanta programe informatice si site-uri internet, furnizorii de servicii de tiparire a cataloagelor, foilor de arbitraj, furnizorii de servicii juridice etc.


8. Pentru a asigura conformitatea prelucrarii D.C.P. cu dispozitiile legale nationale si comunitare, Operatorii asociati au adoptat, in temeiul dispozitiilor art. 26 GDPR, Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, anexa la Statutul A.Ch.R., disponibil pe site-ul de internet www.ach.ro


9. În conformitate cu legislaţia naţională şi europeană Operatorii asociati au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, D.C.P. care le sunt sunt furnizate sau pe care le obtin cu ocazia desfasurarii activitatilor curente.


10. Conform Acordului incheiat intre Operatorii asociati, in functie de scopurile prelucrarii mai sus-aratate, cu respectarea principiului reducerii la minimum a prelucrarii D.C.P. prevazut de art. 5 alin. 1 G.D.P.R., va informam ca Operatorii asociati vor prelucra toate sau doar o parte dintre urmatoarele D.C.P. ale persoanelor vizate:

    (i) numele si prenumele,

    (ii) adresa de domiciliu sau resedinta (adresa completa - strada, numarul, blocul, scara, etajul, apartamentul, localitatea, judetul/sectorul, codul postal, tara),

    (iii) data nasterii,

    (iv) codul numeric personal sau, dupa caz, un alt element unic de identificare similar (echivalentul acestuia pentru persoanele straine),

    (v) numarul si seria documentului de identitate,

    (vi) cetatenia,

    (vii) numarul de telefon,

    (viii) adresa posta electronica,

    (ix) imaginea faciala,

    (x) date bancare necesare efectuarii platilor/incasarilor,

    (xi) semnatura,

    (xii) alte DCP ce rezulta din actele de identitate sau documentele prezentate si retinute, in copie certificata, de catre Operatorii asociati, in conditiile dreptului intern si al dreptului Uniunii Europene.


11. Temeiurile juridice ale prelucrarii D.C.P. sunt, dupa caz, prevederile din dreptul intern si dreptul Uniunii Europene care privesc:

    (i) exercitarea consimtamantul persoanelor vizate,

    (ii) incheierea si executarea actului constitutiv, statutului, hotararilor si deciziilor Operatorilor asociati, ale F.C.I. si ale celorlalte federatii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati, precum si a contractelor in care Operatorii asociati sunt parte,

    (iii) indeplinirea obligatiilor legale ale Operatorilor asociati,

    (iv) realizarea intereselor legitime ale Operatorilor asociati ce decurg din relatiile cu persoanele vizate, precum si cele ce decurg din indeplinirea obligatiilor legale ale Operatorilor asociati, respectiv

        * interesul legitim al incasarii sumelor de bani, fie amiabil, fie prin intermediul fortei coercitive a statului,

        ** interesul legitim al probarii executarii obligatiilor asumate de Operatorii asociati,

        *** interesul legitim al apararii Operatorilor asociati fata de pretentiile si actiunile persoanelor vizate decurgand din relatiile lor cu Operatorii asociati, inclusiv cel de completare a documentelor necesare pentru indeplinirea actului de justitie cu D.C.P. prevazute de lege (cereri de chemare in judecata, intampinari, cereri reconventionale, plangeri penale, declaratii de parte civila etc.).


12. Operatorii asociati si persoanele imputernicite ale acestora colectează D.C.P. fie direct de la persoanele vizate, fie de la terți (cum ar fi alte instituții sau entități ori alte persoane vizate care se adresează Operatorilor asociati), fie din documente publice. In cazul prelucrării D.C.P. care nu au fost obtinute de la persoanele vizate, acestea vor fi informate cu privire la aceasta prelucrare si la drepturile pe care le au.


13. Prelucrarea D.C.P. se face prin mijloace manuale si automatizate (computere, telefoane inteligente, tablete, aplicatiile informatice de inscriere si evidenta aferente site-urilor oficiale de internet ale Operatorilor asociati), fara insa a exista un proces decizional individual automatizat sau crearea de profiluri, in intelesul art.4 pct.4 si art.22 G.D.P.R.


14. Prelucrarea D.C.P. se face pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor necesare pentru susținerea mai sus-aratatelor activități curente ale Operatorilor asociati, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile, respectiv:

    (i) pe perioada anterioara incheierii contractelor cu persoanele vizate sau a dobandirii de catre acestea a calitatilor de salariati, voluntari, zilieri,si/sau de membrii ai Operatorilor asociati,

    (ii) pe intreaga perioada in care persoanele vizate au calitatea de salariat, zilier, voluntar si/sau de membru al Operatorilor asociati, sau de arbitru, comisar/secretar, asistent si instructor dresaj canin, atentator etc. inscris pe listele A.Ch.R., ale F.C.I. si ale celorlalte federatii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati, dupa caz,

    (iii) pe intreaga perioada in care contractele incheiate cu persoanele vizate isi produc efecte juridice si pentru care este necesara pastrarea lor in scop probator,

    (iv) pe perioadele de stocare/pastrare/arhivare a documentelor contabile, contractuale si a corespondentei prevazute de dispozitiile legale, precum si

    (v) pe perioadele in care rezultatele obtinute la evenimentele chinologice organizate sub egida A.Ch.R. si F.C.I. si/sau a celorlalte federatii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati vor fi publicate pe site-urile oficiale de internet al acestora, daca este cazul.


15. D.C.P. prelucrate vor fi transmise numai tertilor care sunt implicati in executarea activitatilor curente mai sus-aratate ale Operatorilor asociati, in executarea contractelor in care Operatorii asociati sunt parte, si in indeplinirea de catre Operatorii asociati a obligatiilor legale ce le revin, dupa caz, respectiv urmatoarelor categorii de destinatari:

    (i) instante de judecata,

    (ii) alte organisme cu atributii administrativ jurisdictionale,

    (iii) instituții si autorități centrale și locale,

    (iv) notari,

    (v) executori judecatoresti etc.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Cu respectarea principiului reducerii la minimum a prelucrarii D.C.P. prevazut de art. 5 alin. 1 G.D.P.R., anumite D.C.P ale persoanelor vizate vor fi transmise in strainatate catre F.C.I. si celelalte federatii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati, in vederea eliberarii afixelor de crescator, a certificatelor de aptitudine si a oricaror alte diplome sau documente, in vederea centralizarii, publicarii si recunoasterii pe site-urile oficiale de internet ale F.C.I. si ale celorlalte federatii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati a rezultatelor obtinute la evenimentele chinologice organizate sub egida lor si in vederea centralizarii listelor privind arbitrii, comisarii/secretarii, instructorii de dresaj, atentatorii etc. recunoscuti de F.C.I. si de celelalte federatii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati.


16. Persoanele vizate NU sunt obligate sa furnizeze D.C.P. si sa-si dea consimtamantul la prelucrarea D.C.P., insa refuzul furnizarii lor are drept consecinta, dupa caz:

(i) imposibilitatea desfasurarii activitatii de relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor vizate,

(ii) imposibilitatea incheierii si executarii contractelor cu persoanele vizate si furnizarii serviciilor aferente,

(iii) imposibilitatea dobandirii de catre persoanele vizate a calitatilor de salariat, zilier, voluntar si/sau de membru al Operatorilor asociati, sau de arbitru, comisar/secretar, asistent si instructor dresaj canin, atentator etc. inscris pe listele A.Ch.R., ale F.C.I. si ale celorlalte federatii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati, dupa caz,

(iv) imposibilitatea accesarii documentelor interne publicate pe site-urile oficiale de internet ale Operatorilor asociati,

(v) imposibilitatea eliberarii legitimatiilor de membru sau eliberarea de legitimatii de membru fara fotografia titularului,

(vi) imposibilitatea eliberarii, completarii/modificarii actelor de origine, a carnetelor de performanta, a diplomelor, a certificatelor, a afixelor de crescator, a adeverintelor si al oricaror documente solicitate Operatorilor asociati,

(vii) neintroducerea numelor si prenumelor persoanelor vizate pe site-urile oficiale de internet, in cataloagele si in materialele de promovare a evenimentelor chinologice,

(viii) anonimizarea sau stergerea numelor si prenumelor persoanelor vizate, acolo unde este posibil, de pe site-urile oficiale de internet, precum si din cataloagele si din materialele de promovare a evenimentelor chinologice,

(ix) imposiblitatea realizarii activitatilor de reclama, marketing si publicitate a arbitrajelor, serviciilor si produselor chinologice oferite de persoanele vizate personal sau de entitatile cu sau fara personalitate juridica din care persoanele vizate fac parte sau pe care le reprezinta,

(x) imposibilitatea primirii de comunicari comerciale privind activitatile si evenimenele chinologice desfasurate/organizate de Operatorii asociati, prin utilizarea unor sisteme automate de apelare si comunicare care nu necesita interventia unui operator uman, prin fax ori prin posta electronica sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului.


17. Conform G.D.P.R., persoanele vizate au urmatoarele drepturi:

(i) dreptul la informare, prevazut de art. 13 si 14 G.D.P.R., aferent obligatiei corelative a Operatorilor de a comunica date si informatii cu privire la: *identitatea si datele de contact ale Operatorilor si ale responsabililor cu protectia datelor, dupa caz, *existenta sau nu a unui acord de prelucrare intre Operatori asociati, *scopurile prelucrarii D.C.P., *categoriile de D.C.P. prelucrate, *categoriile de persoane vizate de prelucrarea D.C.P., *interesele legitime urmarite de Operator, *destinatarii sau categoriile de destinatari ai D.C.P., *perioada stocarii D.C.P., *existenta dreptului de a solicita Operatorului, in ceea ce priveste D.C.P. ale persoanei vizate, accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii sau a dreptului de a se opune prelucrarii, a dreptului la portabilitatea datelor, precum si dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere a prelucrarii D.C.P. si/sau instantelor de judecata, *daca furnizarea D.C.P. reprezinta o obligatie legala sau contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract, precum si daca persoana vizata este obligata sa furnizeze aceste date cu caracter personal si care sunt eventualele consecinte ale nerespectarii acestei obligatii, *existenta sau nu a unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, conform art. 22 alin. 1 si 4 G.D.P.R., precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata, *in cazul in care D.C.P. nu au fost furnizate chiar de catre persoana vizata, sursa din care provin D.C.P. si, daca este cazul, daca acestea provin din surse disponibile public,

(ii) dreptul de retragere a consimtamantului acordat, prevazut de art. 13 alin. 2 lit. C si art. 14 alin. 3 lit. D G.D.P.R., constand in posibilitatea persoanei vizate de a-si retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, avand astfel posibilitatea de a modifica sau elimina consimțământul în orice moment, caz in care Operatorii asociati vor acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru,

(iii) dreptul de acces la datele prelucrate, prevazut de art. 15 G.D.P.R., constand in posibilitatea de a obtine din partea Operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu D.C.P. ale sale si, in caz afirmativ, acces la D.C.P. respective si la informatiile mentionate paragraful (i) al prezentului aliniat,

(iv) dreptul la rectificarea D.C.P., prevazut de art. 16 G.D.P.R., constand in posibilitatea de a obtine de la Operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea D.C.P. ale sale inexacte, inclusiv posibilitatea de a obtine completarea D.C.P. care sunt incomplete, prin furnizarea unei declaratii suplimentare,

(v) dreptul la stergerea D.C.P. (”dreptul de a fi uitat”), prevazut de art. 17 G.D.P.R., constand in posibilitatea de a obtine din partea Operatorului stergerea D.C.P. ale sale, fara intarzieri nejustificate, precum si in obligatia Operatorului de a sterge D.C.P. fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre motivele prevazute de art. 17 G.D.P.R.,

(vi) dreptul la restrictionarea prelucrarii D.C.P., prevazut de art. 18 G.D.P.R., constand in obtinerea restrictionarii prelucrarii D.C.P. ale sale in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri: *persoana vizata contesta exactitatea D.C.P., pentru o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea D.C.P.; *prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii D.C.P., solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; *Operatorul nu mai are nevoie de D.C.P. in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; *persoana vizata s-a opus prelucrarii D.C.P., pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate,

(vii) dreptul la portabilitatea datelor, prevazut de art. 20 G.D.P.R., constand in: *posibilitatea de a primi de la Operator D.C.P. ale sale, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si in *posibilitatea de a transmite aceste D.C.P. altui Operator, fara obstacole din partea Operatorului caruia i-au fost furnizate D.C.P., in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele doua conditii: 1. prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si 2. prelucrarea este efectuata prin mijloace automate,

(viii) dreptul de a se opune prelucrarii D.C.P. (dreptul de opozitie), prevazut de art. 21 G.D.P.R., constand in posibilitatea de a se opune prelucrarii D.C.P. ale sale, din motive legate de situatia particulara in care se afla, inclusiv crearii de profiluri.

(ix) dreptul de a depune plangeri la autoritatea de supraveghere, prevazut de art. 77 G.D.P.R., constand in posibilitatea de a depune plangeri la o autoritate de supraveghere, in special in statul in care isi are resedinta obisnuita, in care se afla locul sau de munca sau in care a avut loc presupusa incalcare, in cazul in care considera ca prelucrarea D.C.P. ale sale incalca G.D.P.R. Autoritatea de supraveghere romana este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, b-dul g-ral Gh. Magheru nr. 28-30, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211, fax +40.318.059.602, email anspdcp@dataprotection.ro,

(x) dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghereprevazut de art. 78 alin. 2 G.D.P.R., constand in posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciara eficienta in cazul in care autoritatea de supraveghere competenta nu trateaza o plangere sau nu informeaza in termen de trei luni cu privire la progresele sau la solutionarea plangerii depuse in temeiul art. 77 G.D.P.R.


18. In temeiul art. 26 alin. 1 teza finala G.D.P.R., Operatorii asociati au stabilit prin acordul incheiat intre ei un punct unic de contact in legatura cu prelucrarea D.C.P. ale persoanelor vizate, caruia ii pot fi adresate orice cereri privind exercitarea sau informarea in vederea exercitarii drepturilor persoanelor vizate conferite de G.D.P.R. pe adresa de posta electronica lucian.bagia@bagia.ro.


Prin urmare, daca sunteti de acord cu prelucrarea D.C.P. conform celor de mai sus, va rugam selectati caseta SUNT DE ACORD de mai jos, iar in caz contrar sa selectati caseta NU SUNT DE ACORD. In cazul in care NU sunteti de acord cu prelucrarea D.C.P., va informam ca NU veti putea sa comunicati cu noi prin intermediul paginii de contact din site-ul www.ccbor.ro (dar veti putea sa ne contactati direct prin email, la adresa info@ccbor.ro) si nici NU veti putea sa va creati cont de utilizator pe site-ul www.ccbor.ro

Contact

Lăsați-ne un mesaj

0752 682 870

info@ccbor.ro


Sediu Social
  • Bihor, Oradea

  • Str. Iza nr. 11, bl. S6, apt.16


Adresa de Corespondență
  • Ilfov, Dudu, 077041

  • str. Salcamilor nr. 20A, in atentia domnului Lucian Bagia - 0722.358.392. Pe adresa de corespondenta se primesc DOAR expedieri prin curier rapid. ATENTIE! Expedierile efectuate prin Posta Romana NU pot fi preluate, astfel incat vor fi returnate expeditorilor